Všeobecné obchodné podmienky

1. ZMLUVNÝ VZŤAH

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom (prevádzkovateľom portálu www.diktator.sk) MARKUSIK s.r.o., Čapajevova 79, 080 01 Prešov, IČO 51684667, zapísaným do Obchodného registra Okresného súdu Prešov Oddiel Sro, vložka číslo 36368/P a objednávateľom vzniká objednávkou služby, t.j. prijatím objednávky operátorom telefonicky, alebo cez internetovú objednávku potvrdením objednávky e-mailom.

Predávajúci sa zaväzuje:

 •  dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky   zákazníka v dohodnutej cene,
 •  adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania poprípade, čo najskôr ako to dovolia   dopravné podmienky na cestách (zápchy, poveternostné podmienky),
 •  vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok. 

Kupujúci sa zaväzuje:

 •  prevziať a zaplatiť za objednaný tovar.

 Kupujúci je osoba (spoločnosť), ktorá si vybrala a zaplatila za služby alebo tovar na webovej stránke www.diktator.sk Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených obchodných podmienok. 

 2. PONUKA

Dodávateľ aktualizuje svoju záväznú ponuku na webovej stránke www.diktator.sk Jednotlivé produkty sú aktualizované a objednanie už neexistujúcich produktov nie je možné.

Všetky ceny sú uvádzané s DPH. Akcie na produkty a služby sú platné vtedy, ak nevypršal termín na ich uplatnenie, alebo neboli ukončené. Všetky akcie sú presne definované na vyššie uvedenej webovej stránke. Prítomnosť alergénnych látok je uvedená na webovej stránke.

3. OBJEDNÁVANIE

Objednávku je možné zadať telefonicky na čísle 0951 130 180 a 0951 130 181 alebo elektronicky na vyššie uvedenej webovej stránke počas celej otváracej doby uvedenej na webe. V prípade telefonickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky obsluha, v prípade elektronickej objednávky potvrdzuje príjem objednávky systém potvrdením objednávky.

 •  Minimálna hodnota objednávky je 6,5 eur bez dopravy. V prípade doručenia do miest: Veľký Šariš, Malý Šariš, Kanaš, Fintice, Vyšná Šebastová, Haniska, Dulová Ves, Ruská Nová Ves, Záborské, Petrovany je podmienkou minimálna objednávka nad 20 eur.
 •  Donášku účtujeme podľa miesta doručenia:

         Donáška v rámci mesta Prešov:

 •   1 euro (mestská časť - Prešov, Sídlisko II., Sídlisko III., Sekčov, Šidlovec, Solivar) 
         Donáška mimo mesta Prešov:
 • 2 eura - Šalgovik, Surdok
 • 2,50 eur minimálna suma objednávky 12 eur - Ľubotice, Nižná Šebastová, Fintická ul., Šipková ul.
 • 4 eura - minimálna suma objednávky 12 eur - ulice Prešov - Lesná, Poľná, Lúčná, Jarná, Letná, Zimná, Prvá, Druhá, Tretia, Štvrtá, Piata, Chmeľová
 • 5 eura minimálna suma objednávky 20 eur - Cemjata, Veľký Šariš, Malý Šariš, Kanaš, Fintice, Vyšná Šebastová, Dulová Ves, Záborské, Petrovany, Haniska
 • 5 eur minimálna suma objednávky 20 eur - Haniska, Teriakovce
 • 6 eur minimálna suma objednávky 20 eur - Svinia, Ruská Nová Ves, Kapušany, Župčany
 • 7 eur minimálna suma objednávky 20 euro - Kojatice, Lada
 • 10 eur minimálna suma objednávky 20 eur - Drienovská Nová Ves
 • 12 eur minimálna suma objednávky 20 eur - Rokycany
 •  DENNÉ MENU varíme počas pracovného týždňa, objednávky prijímame od 9:00 do 14:00.
 •  Pri pravidelnom objednávaní minimálne 6 jedál vieme pripraviť individuálny cenník po dohode e-mailom alebo   telefonicky.
 •  Pri objednávke nad 150 eur je nutná zálohová platba v sídle prevádzky.
 •  Po dohode zabezpečujeme kateringové služby na mieru.
 •  Aktuálne zľavy sa uplatňujú tak, ako sú uvádzané na webe a reklamnom letáku.
 •  Vyhradzujeme si právo na predĺženie času donášky s upozornením vopred napr. pri diktátorových špecialitách   alebo vyťaženosti donáškovej služby.
 • Výherný alebo zakúpený VOUCHER je možné si uplatniť do 30 kalendárnych dní od dátumu uvedeného na zadnej strane vouchera potvrdeného pečiatkou firmy DIKTATOR.

4. DODACIE PODMIENKY

Objednávka bude doručená zákazníkovi najneskôr do 150 minút od potvrdenia objednávky. Donáška sa vykonáva na území mesta Prešov a v okolitých lokalitách Nižná Šebastová, Ľubotice, Veľký Šariš, Malý Šariš, Kanaš, Fintice, Vyšná Šebastová, Haniska, Dulová Ves, Ruská Nová Ves, Záborské, Petrovany, Svinia, Kojatice (ak sa vopred nedohodne inak).

Objednávateľ sa zaväzuje udať k objednávke podstatné náležitosti ako meno a priezvisko, miesto dodania (ulica, číslo domu, poschodie, meno na zvončeku ak je odlišné od objednávateľa), telefónny kontakt na objednávateľa, v prípade elektronickej objednávky e-mailovú adresu. 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Objednané jedlo sa platí pri jeho preberaní. Platiť je možné hotovosťou alebo všetkými stravnými lístkami. Po nahlásení vopred je možnosť platby kartou.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je záväzná v momente potvrdenia objednávky personálom v prípade telefonického objednávania a v prípade elektronického objednávania od prijatia objednávky elektronicky obsluhou. 

Predávajúci si vyhradzuje zrušiť objednávku v týchto prípadoch:

 •    ak objednávka neobsahovala potrebné údaje pre jej vybavenie (chybné tel. číslo, alebo adresa),
 •    v prípade technických prekážok na realizáciu objednávky.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY  A REKLAMÁCIE

Zákazník je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť alebo či nedošlo k zámene tovaru. Prípadnú reklamáciu objednávky na tieto vady uplatňuje objednávateľ ihneď.

Tovar je možné reklamovať, ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru.

             Reklamácie sa vybavujú:

 •    osobne s kuriérom,
 •    mailom (e-maily zasielajte na adresu: diktator.delivery@gmail.com),
 •    poštou (listy zasielajte na vyššie uvedenú adresu).

8.INFORMAČNÁ POVINNOSŤ O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo za účelom ochrany svojich spotrebiteľských práv, podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk), alebo iné subjekty zapísané do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva SR. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum (www.esc-sr.sk), ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.

Adresa orgánu dozoru:

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax. č.: 051/ 7721 596
e-mail: 
pr@soi.sk

9. ZÁRUKA

Sortiment teplej a studenej kuchyne je určený na okamžitú spotrebu.

Spoločnosť garantuje kvalitu a čerstvosť maximálne do 30 minút od doručenia/dodania objednávky.

10. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia o ochrane osobných údajov a zaväzuje sa neposkytnúť ich tretej osobe.

Záväzným objednaním kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

11. DODATKY A ZMENY OBCHODNÝCH PODMIENOK

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete zaslať e-mailom. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

            Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tovaru a cien.
            Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo potvrdením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi v plnej miere súhlasí.
            Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
              Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailu) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti od 16.10.2018

Kontakt

Možnosť platby týmito stravovacími kartami:
Akceptujeme všetky druhy stravných lístkov
0,00 €